R E K L A M A


 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury (w stosownym rozporządzeniu)  wzór świadectwa energetycznego budynku obejmuje niezbędny zakres informacji dla jego użytkowników oraz ewentualnej ewidencji (rejestru) i kontroli jakości wykonywanych świadectw.

Rozporządzenie określa też metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie do mieszkania, metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej dla pozostałych typów budynków oraz określa zasady postępowania przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej w przypadku budynków o funkcjach mieszanych.

Co to jest świadectwo energetyczne?
Świadectwo ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii.

Świadectwo energetyczne dla budynku nowego jest właściwie uzupełnieniem projektu budowlanego. Trudności w sporządzaniu świadectw będą oczywiście wzrastały wraz z skomplikowaniem bryły budynku, stosowaniem nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych i złożonych systemów instalacyjnych.

W przypadku budynków już użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych), brak danych nt. szczegółowych rozwiązań, użytych materiałów czy też sprawności użytkowanych kilka lat systemów instalacyjnych itp. W takich przypadkach koniecznością staje się najpierw zrobienie dokładnej inwentaryzacji budynku i rzetelnej analizy stanu ochrony cieplnej budynku.

Sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. W rozporządzeniu tym także podano metodologię obliczania takiej charakterystyki energetycznej oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.

Charakterystykę energetyczną określa się na podstawie obliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego EP. Wskaźnik EP [kWh/m2rok] obejmuje sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowanej dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energia pomocniczą.

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na definicje EP, iż mowa jest tutaj o energii pierwotnej czyli jest to ilość energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia przeliczana na energię pierwotną i odniesiona do jednostki powierzchni naszego budynku o regulowanej temperaturze powietrza. Tak więc nie jest to absolutnie wartość którą możemy odczytywac z naszych liczników.

Wskaźnik EP wynika z odpowiedniego przemnożenia energii końcowej EK , przez współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wynikające z  każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości EP wskazują przede wszystkim na małe obciążenie środowiska w całym procesie wytwarzania i przesyłania energii w danym obiekcie.

Rozporządzenie wprowadza, oprócz wskaźnika EP również wskaźnik EK. Wskaźnik ten określa roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym i jest wyrażony podobnie jak wskaźnik EP w kWh/(m2rok) - jest to współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, z uwzględnieniem sprawności systemów wytwarzających ciepło i ciepła wodę użytkową.

Jego obliczenie pozwala na określenie obiektywnych własności cieplnych obudowy ( ścian, stropów, okien, drzwi)  danego budynku, a to oznacza korzyści na przykład dla nabywców nieruchomości. Będą oni mogli podjąć decyzję o zakupie, znając faktyczne zapotrzebowanie energetyczne budynku niezależne od rodzaju medium zasilającego i porównywać je z innymi oferowanymi budynkami czy lokalami.

Pamiętajmy jednak że wszystkie obliczenia dokonywane są na podstawie danych standardowych np. dane klimatyczne, tak więc znowu nasz wskaźnik EK nie można bezpośrednio porównywać z odczytami z liczników.

 

Dom z suwakiem
Suwak będący formą graficznej prezentacji uzyskanych wyników pozwala na wzrokowe szybkie porównanie jakości energetycznej budynku ocenianego z budynkiem projektowanym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i budynkiem jaki teoretycznie moglibyśmy uzyskać po jego przebudowie.

Na skali, przypominającej nieco suwak, zaznacza się strzałkami obliczone wartości liczbowe wskaźnika EP dla budynku ocenianego i remontowanego. Wskaźnik EP jak dla budynku nowego oblicza się  jak  dla takiego samego budynku jak oceniany lecz w obliczeniach zamiast rzeczywistych charakterystyk cieplnych np. współczynnika przenikania ciepła U, przyjmuje się wartości graniczne tych charakterystyk ( Umax) jakie aktualnie obowiązują  w WT2008 Wskaźnik EP  dla budynku remontowanego obliczamy jak dla budynku ocenianego,  przyjmując niezbędne charakterystyki przegród i urządzeń, najlepsze ekonomicznie uzasadnione, jakie moglibyśmy uzyskać w tym budynku.

W odniesieniu do przegród zewnętrznych będzie to ściana  której współczynnik przenikania ciepła „U” został wyliczony przy przyjęciu zasady  iż grubość materiału izolacyjnego użyta do docieplenia została wyliczona  jako ekonomicznie uzasadniona np. w oparciu o kryterium SPBT, lub NPV. Tak dobrana grubość materiału powoduje iż współczynnik przenikania ciepła „U” przegrody po dociepleniu jest zawsze niższy niż wymagany w WT, zapewniając najwyższa jakość cieplną remontowanej przegrodzie.  


Wręczenie certyfikatu z 8 stycznia 2009 roku

 

 

 

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: