R E K L A M A


 

 

 

 

 

 

 

 

10 powodów  
dla których musimy jak najszybciej powszechnie stosować przepisy ustawy Prawo budowalne (z 19 wrzesnia 2007 roku) wdrożające Dyrektywę EPBD dotyczące efektywności energetycznej budynków.


Po pierwsze dyrektywa EPBD jest odpowiedzią Europy na globalne zapotrzebowanie na wspólne działania ekologiczne. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest wyrazem przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wypełnieniem zapisów protokołu z Kioto. Dyrektywa ma szereg konsekwencji gospodarczych i wpisuje się w różne strategiczne cele polityczne rozwoju gospodarki ale jej zasadniczym celem jest dbałość o stan środowiska naturalnego człowieka.

Po drugie Polska, jako członek Unii Europejskiej - na mocy art. 226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - ma obowiązek wdrożyć Dyrektywę EPBD. Nie podjęcie działań legislacyjnych może spowodować poważne reperkusje, z wystąpieniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie naruszenia obowiązku implementacji i kary finansowe włącznie.

Po trzecie dyrektywa EPBD przyznaje obywatelom krajów członkowskich Unii określone prawa. Jeżeli ustawa wdrażające dyrektywę nie zostanie uchwalona przez narodowy parlament w przewidzianym terminie mogą oni wystąpić przeciwko swojemu państwu do sądu krajowego o odszkodowanie.

Po czwarte , zgodnie z zasadami panującymi w Unii Europejskiej za rozwój mieszkalnictwa i jego finansowanie odpowiadają kraje członkowskie a w konsekwencji unijne fundusze pomocowe nie mogą być przeznaczane na ten cel, to jednak wdrożenie dyrektywy EPBD może wspomóc starania rządu polskiego o pozyskania finansowego wsparcia ze środków Unii na poprawę standardu energetycznego istniejących i nowobudowanych budynków.

Po piąte wdrożenie ustawy EPBD oznacza - w dłuższej perspektywie czasu - stopniowe zmniejszanie zużycia energii i zanieczyszczenia środowiska.

Co – po szóste – spowoduje zmniejszenie zużycia energii w pojedynczych gospodarstwach domowych i – po siódme - zmniejszy uzależnienie naszego kraju od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych.

P o ósme w wymiarze pojedynczego domu (mieszkania) wdrożenie dyrektywy EPBD doprowadzi do zmniejszenia obciążeń budżetów domowych opłatami za energię cieplną i elektryczną.

Po dziewiąte wdrożenia dyrektywy EPBD to również stopniowa poprawa stanu technicznego istniejących budynków mieszkalnych i stały nacisk prawny na inwestorów aby budynki nowobudowane wznoszone były z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Wreszcie po dziesiąte - w wyniku podniesienia standardu izolacyjności i ogrzewania poprawi się mikroklimat środowiska domowego a tym samym zdrowie jego użytkowników.

Weryfikacja wartości rynkowej istniejącego stanu technicznego użytkowanych zasobów mieszkaniowych w Polsce może natrafić na poważne przeszkody. W dalszym ciągu (styczeń 2008) odbiór społeczny Dyrektywy jest na niskim poziomie – wielu właścicieli domów i mieszkań nie słyszało o certyfikacji energetycznej budynków, inni mogą obawiać się, że ich nieruchomości stracą na wartości z powodu złego stanu instalacji grzewczej, jeszcze inni nie są w stanie ponieść kosztów uzyskania świadectwa energetycznego. 

Warto zdać sobie sprawę z tego, że dla zainteresowanych właścicieli istniejących budynków ustawodawca stworzył możliwości dobrowolnego skorzystania z mechanizmów certyfikacji i poddanie się weryfikacji energetycznej, czerpiąc korzyści jakie daje posiadanie świadectwa energetycznego dla budynku czy mieszkania. To łagodne przejście od dobrowolności do nakazu wydaje się być rozwiązaniem najbardziej racjonalnym i adekwatnym do istniejącej w Polsce sytuacji ekonomicznej.

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: