R E K L A M A


SŁOWNIK POJĘĆ

A

Audyt energetyczny i audyting energetyczny
Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji mających wpływ na zużycie energii będąca podstawą do określenia przedsięwzięć prowadzących do oszczędności energii i redukcji kosztów za nośniki energii. Każdy audyt powinien zawierać listę przedsięwzięć energooszczędnych wraz z analizą techniczną i ekonomiczną ich opłacalności. Natomiast audyting energetyczny to rodzaj rzeczoznawstwa. Jego charakter polega na racjonalizowaniu zużycia energii.

B

Buildingsplatform
Strona internetowa: www.buildingsplatform.eu   jest głównym elementem służącym upowszechnianiu strategii EPBD. Wszystkie informacje tworzone w kontekście Dyrektywy EPBD znajdują się na tej stronie. Pierwsza jej wersja działa już od kwietnia 2006 r. a w różnych językach ( w tym polskim) od jesieni 2006 r.

C

Charakterystyka energetyczna budynku 
To opracowanie zawierające zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku, określających całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia, przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.

D

Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. W domu pasywnym zużycie energii można obniżyć nawet 90%. Podstawowym elementem, dzięki któremu można ograniczyć straty ciepła do niezbędnego minimum jest zastosowanie w domu pasywnym: bardzo dobrej izolacji ścian zewnętrznych i stropodachu, okien z szybami trójwarstowwymi i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

E

Efekt cieplarniany
Zjawisko globalnego ocieplenia klimatu spowodowane długotrwałą zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne; do tej grupy gazów można także zaliczyć parę wodną, której potencjalny wpływ na zjawisko efektu cieplarnianego jest dwukrotnie silniejszy, niż dwutlenku węgla.) Gazy cieplarniane zatrzymują w dolnych warstwach atmosfery znaczną część wypromieniowywanego z Ziemi ciepła (wtórne promieniowanie podczerwone) i emitują je częściowo z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi, uniemożliwiając w ten sposób jego całkowitą ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. Prowadzi to do podgrzania atmosfery i w konsekwencji powierzchni planety.

EPBD
Dyrektywa Europejska 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) ustanawia wymagania dotyczące:
- ram ogólnych dla metodologii obliczenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków;
› zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków;
- zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji;
- certyfikacji energetycznej budynków;
- regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacyjnych w budynkach oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat.

Europa Zrównoważona Energetycznie
Kampania Europa Zrównoważona Energetycznie 2005-2008 dąży do zwiększenia świadomości społecznej oraz promocji zrównoważonej produkcji i zużycia energii wśród jednostek i organizacji, firm prywatnych i władz publicznych, agencji profesjonalnych i energetycznych, stowarzyszeń przemysłowych i organizacji pozarządowych w całej Europie.

I

Instalacje w budynku
Instalacja c.o. to instalacja centralnego ogrzewania, instalacja c.w.u. to instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja ciśnieniowa to inaczej zamknięta, instalacja grzewcza z obiegiem zamkniętym, odizolowana od powietrza atmosferycznego, instalacja grawitacyjna to inaczej otwarta, instalacja grzewcza, która ma połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.

J

Jakość energetyczna
Stopień dostosowania cech technicznych budynku i jego instalacji do energetycznych wymagań użytkowych, wyrażony klasą energetyczną w skali A-G, przy czym A to najwyższa klasa.

K

KAPE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ( www.kape.gov.pl ).

Klasa energetyczna
To dowolna klasa energetyczna budynku od A do G, ustalana na podstawie bezwymiarowej wartości wskaźnika WZE, wyrażającego zintegrowaną charakterystykę energetyczną, i  przyjętej skali, przy czym klasa A oznacza budynek najbardziej energooszczędny.

Klimatyzacji system
To połączenie wszystkich elementów wymaganych dla zapewnienia procesów przeróbki powietrza w budynku (pomieszczeniu), dzięki którym kontrolowana jest temperatura, z możliwością jej obniżenia, w powiązaniu z kontrolą wentylacji, wilgotności i czystości powietrza.

Komfort cieplny
Wartości parametrów powietrza, szczególnie temperatury (chociaż w precyzyjnych wskazaniach i również wilgotności względnej oraz prędkości cyrkulacji), które zapewniają poczucie komfortu osobom przebywającym w pomieszczeniu. Latem temperatura w budynku  w graniacach 23-25°C a zimą 21-22°C.

Kotły tradycyjne i kondensacyjne
W kotłach tradycyjnych spaliny odprowadzane były do komina. Kotły kondensacyjne, dzięki zastosowaniu zjawiska kondensacji mogą odzyskiwać część energii pochodzącej z procesu skroplenia pary wodnej (kondensacja), będącej składnikiem spalin powstałych w wyniku spalania. Kotły kondensacyjne różnią się od kotłów tradycyjnych tym, że powierzchnia wymiennika ciepła jest dostosowana do ciągłej pracy w warunkach kondensacji. Większość tych kotłów wyposażona jest w dwa wymienniki. Jeden schładza spaliny (tak jak w tradycyjnym kotle) do punktu rosy, drugi zaś, schłodzone obniża do temperatury poniżej punktu rosy. Kotły kondensacyjne pozwalają prawie na całkowite wykorzystanie energii paliwa wyrażonej jako ciepło spalana, a nie tylko wartość opałowa, co zachodzi w kotłach konwencjonalnych. Gdyby nie było strat cieplnych samego kotła oraz udało się schłodzić spaliny do temperatury 20°C, wówczas sprawność kotła mogłaby wynieść nawet 111%. Jednak w praktyce jest to bardzo trudne do uzyskania. Ale i tak kotły kondensacyjne osiągają najwyższą sprawność w granicach 109%.

M

ManagEnergy
ManagEnergy stawia sobie za cel wspieranie jednostek i organizacji pracujących nad efektywnością energetyczną oraz energią odnawialną na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez organizację warsztatów lub szkolenia online. Dodatkowe informacje znajdują się w studiach przypadku, odpowiedniej praktyce oraz w prawodawstwie i programach europejskich.
więcej: http://www.managenergy.net

Minimalne wymagania energetyczne
Ten temat dotyczy procedur tworzenia wymagań energetycznych w krajach członkowskich UE. Ponieważ kraje członkowskie mogą wyróżnić odrębne wymagania dla budynków nowych i dla budynków istniejących oraz stworzyć zupełnie inne kategorie budynków temat ten obejmuje szeroką gamę zagadnień, takich jak: strategie dotyczące minimalnych wymagań energetycznych w danym państwie, podział budynków na kategorie w różnych krajach członkowskich, sposób w jaki wymagania uwzględniają warunki klimatu wewnętrznego, jakie typy budynków są zwolnione z wymagań energetycznych, czy w krajach członkowskich stosuje się granicę 1000m², jakiego rodzaju wymagania stosuje się przy większych remontach; czy wymagania te bazują na określonych porównaniach, czy oceny opierają się na danych pomiarowych czy obliczeniowych, jak organizuje się kontrolę zgodności, jakie istnieją sankcje prawne, itd.

Mostek termiczny (cieplny)
Fragment konstrukcji (np. spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych, nadproża), który wykonany jest z materiałów lepiej przewodzących ciepło niż pozostałą część ściany.

N

Nośnik energii
Medium za pomocą którego dostarczana jest energia do budynku lub zespołu budynków, np: gaz ziemny, gaz skroplony, węgiel, olej opałowy, biomasa lub też gorąca woda z sieci ciepłowniczej.

O

Opór cieplny
Opór cieplny:
R=d/λ [m2*K/W] w którym: d = grubość warstwy materiału [m] λ = współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/m*K]

P

Pompa ciepła
Pompa ciepła to urządzenie, którego celem jest odbiór energii ze źródła o niskiej temperaturze i przetransformowanie jej do źródła o wyższej temperaturze - maksymalnie 55oC
Pompa ciepła nie jest perpetuum mobile, dlatego aby mogła pracować konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz - konieczne jest zatem dodatkowe źródło energii.
energia elektryczna - pompy sprężarkowe
ciepło wysokotemperaturowe - pompy absorbcyjne
Ciepło niezbędne do pracy pompy może być pobierane z:powietrza, wody powierzchniowej, wody gruntowej (o stałej temperaturze ok. 8-10 0C), ścieków, gruntu

Premia termomodernizacyjna
Spłata dokonana przez Bank Gospodarstwa Krajowego 25% kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Punkt rosy
Temperatura, w której podczas ochładzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy.

R

Referencyjne budynki (referencyjne lokale mieszkalne)
To budynek albo lokal mieszkalny o takich samych wymiarach i współczynniku kształtu jak budynek albo lokal mieszkalny oceniany, który spełnia przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dla referencyjnego budynku oraz referencyjnego lokalu mieszkalnego ustalona została klasa energetyczna D i odpowiadający jej wskaźnik WZE równy 1.

S 


Stopniodzień
Jeden stopniodzień oznacza konieczność ogrzewania budynku przez 1 dzień tak, aby podnieść w nim temperaturę wewnętrzną o 1°C. Im zimniej na dworze, tym o więcej stopni trzeba podgrzać powietrze w domu, a im więcej takich zimnych dni w roku, tym większa będzie liczba stopniodni dla danego rejonu.

Straty ciepła
Straty ciepła przez przenikanie, stanowiące sumę strat ciepła w okresie sezonu grzewczego i poza nim, oblicza się dla każdego odcinka sieci ciepłowniczej wyróżnionego w charakterystyce konstrukcyjnej. Natomiast straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci są ilości ciepła potrzebnego do podgrzania wody uzupełniającej.

SAVE
Projekty SAVE funkcjonują w ramach programu Inteligentna Energia–Europa i dotyczą efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii, w szczególności w budynkach i sektorach przemysłowych. Dotyczą również przygotowania i wdrożenia działań legislacyjnych. W roku 2005 rozpoczęła swoją działalność duża ilość projektów, które miały bezpośrednio wspierać
skuteczne wdrożenie Dyrektywy w praktyce. Projekty te uwzględniają większość zadań EPBD: wymagania energetyczne dla budynków nowych i istniejących, świadectwa energetyczne budynków, inspekcje kotłów i systemów klimatyzacji. Również w roku 2006 rozpoczęto wiele projektów, które koncentrowały swoją pracę na wspieraniu wdrażania Dyrektywy.

T

Termomodernizacja
Przedsięwzięcie, którego celem są oszczędności energii, np. izolacja cieplna ścian budynków, stropów, dachów, rurociągów dostarczających gorącą wodę z sieci ciepłowniczej. Również zainstalowanie wysokosprawnych kotłów w kotłowni w miejsce starych, regulacja pogodowa dostaw ciepła czy też wymiana okien na energooszczędne.

W

Współczynnik przenikania ciepła
U=1/R [W/m2*K]

WZE - zintegrowana charakterystyka energetyczna
Wskaźnik WZE służy do określenia klasy energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego i wyraża zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynku oraz lokalu mieszkalnego. 

Dla referencyjnego budynku oraz referencyjnego lokalu mieszkalnego ustalona została klasa energetyczna D i odpowiadający jej wskaźnik WZE równy 1.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze rozporządzenia, metodologię określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej oraz sposób określania klasy energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.

Z

ZAE
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ( www.zae.org.pl )

...........................................

Więcej haseł w SŁOWNIKU ENERGII

 

 

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: